Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

GMR

De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 14 christelijke basisscholen en 1 samenlevingsschool in de regio Joure en Heerenveen. De GMR is actief over de gehele stichting.

GMR-leden

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 10 leden, 5 leden uit het personeel en 5 leden uit de ouders. De 15 scholen van CBO Meilân zijn verdeeld in 5 clusters met elk 3 scholen vertegenwoordigd in een cluster. Elk cluster heeft 1 ouder en 1 personeelslid in de GMR. Deze leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

Zittingsduur

Een lid kan twee maal voor 3 jaar benoemd worden, in totaal dus 6 jaar. Na een zitting van 3 jaar komt er een vacature open waarbij het lid, maar ook anderen op kunnen solliciteren.

Lid worden bij de GMR

De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapsraden (MR). Vooraf wordt een vacature geopend in het betreffende cluster waar een positie vrij is gekomen. Afhankelijk van de vrijgekomen geleding, kan een ouder of medewerker van CBO Meilân (uit datzelfde cluster) solliciteren voor de positie.

Bij meerdere kandiidaten wordt er een kandidatenlijst opgesteld door de verkiezingscommissie en vinden er verkiezingen plaats. Kiesgerechtigden (in dit geval MR-leden) ontvangen een stembiljet waarbij anoniem, schriftelijk een kandidaat gekozen kan worden. De verkiezingscommissie stelt vervolgens de uitslagen vast en informeert de kandidaten hierover. In het geval van één kandidaat zijn er geen verkiezingen.

De huidige GMR leden

Peter vd Meerschaut (ouder en voorzitter)
Marije de Bruin (ouder en secretaris)
Elkse Siemonsma (ouder)
Mathijs IJkema (ouder)
Karlijn Koop (ouder)
Minke Prinsen (personeel)
Joke Voet (personeel)
Anneke Bras (personeel)
Henja Kinderman (personeel)
Vacature (personeel)

Vergoeding

Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan (MR of GMR), wordt een vergoeding in de vorm van uren beschikbaar gesteld conform de CAO afspraken. Bij een zitting in de GMR worden 40 klokuren per jaar beschikbaar gesteld. Bij een positie in de MR wordt de inzet opgenomen in het taakbeleid van de school.

Voor ouders die zitting hebben in de MR of GMR wordt een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld voor aantoonbare kosten zoals reis- en verblijfskosten. Bij een zitting in de GMR wordt daarnaast een vrijwilligersvergoeding van maximaal bruto € 360,00 per jaar betaald.

Vergaderingen en onderwerpen

Ieder schooljaar vinden er circa 10 vergaderingen plaats waarbij gewisseld wordt van locatie, veelal op de Meilân scholen. Bij de onderwerpen die aan bod komen kunt u denken aan initiatieven in het onderwijs, de voortgang van strategisch beleid (koersplan) en jaarplannen. Of juist het doornemen van het formatieoverzicht, de jaarrekening en het jaarverslag, arbozaken/ziekteverzuimbeleid en het evalueren van het personeelsbeleid. Daarnaast is er ook overleg met de RvT over bestuurlijke onderwerpen en met de MR over bijvoorbeeld reglementen en statuten.

GMR scholing

Ieder jaar volgen de GMR en MR scholing in januari. De scholing bestaat altijd uit een basistraining (G)MR en een thema-avond. In 2022 was het onderwerp van de thema-avond omgaan met de achterban, werkdruk, relatie en werk-verdelingsplan.

Documenten

Statuut GMR CBO Meilân
Profielschets GMR-lid CBO Meilân

Contact met de GMR

Heeft u GMR-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met de secretaris, Marije de Bruin, via secretaris.gmr@cbo-meilan.nl

De medezeggenschapsraad (MR)

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De medezeggenschapsraad bestaat uit minimaal vier vertegenwoordigers van personeel en ouders. Zij hebben ieder een eigen geleding: een oudergeleding en een personeelsgeleding. De verdeling van ouders is gelijk aan personeelsleden.