Intellectuele capaciteiten komen tot uiting!

Ingenium

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. We bedienen de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Het welbevinden van de kinderen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte.

We laten de intellectuele capaciteiten van deze kinderen tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Portfolioleren in een verrijkingsgroep ondersteunt de kinderen bij het leren leren (transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg). Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

Ingenium bij CBO Meilân

CBO Meilân heeft 15 christelijke basisscholen in de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen. CBO Meilân staat voor samen bloeien. Door samenwerken en zelfstandig leren halen wij het beste uit kinderen waarbij de belangen van het kind zelf centraal staan. Sinds augustus 2016 zijn wij gestart met Ingenium: bovenschoolse verrijkingsgroepen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Organisatie

Ingenium heeft vier expertisecentra welke zijn gevestigd in Joure, Lemmer en Heerenveen. Eén dagdeel in de week komen leerlingen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 bijeen. In de middag ontmoeten kinderen uit de middenbouwgroepen 3, 4 en 5 elkaar. Daarnaast is er een onderbouwgroep voor kinderen uit groep 1 en 2, waarbij ook kinderen uit groep 3 kunnen aansluiten. De kinderen worden begeleid door één of twee specialisten op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de verrijkingsgroepen krijgen deze kinderen onderwijs op maat in de eigen groep op de eigen school.

Voor wie is de verrijkingsgroep Ingenium?

Talentvolle (hoog)begaafde kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar een verrijkingsgroep te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de verrijkingsgroep

In de verrijkingsgroepen van Ingenium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid).

Het aanbod in de verrijkingsgroep is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep. In de verrijkingsgroepen:

  • Ontmoeten en werken kinderen samen met peers;
  • Worden kinderen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden;
  • Wordt in de middenbouw en bovenbouw gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen;
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken (mindset);
  • Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren)..

Aanmeldingsprocedure Ingenium

De kinderen kunnen twee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan een verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Er is een protocol waarin staat beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor deelname. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de ouders en het kind. De toelatingscommissie bepaalt welke kinderen worden toegelaten.

Evaluatie

Ingenium werkt in blokken en houdt gedurende elk blok nauwlettend de ontwikkeling van de kinderen in de gaten. In januari wordt beoordeeld of deelname aan de verrijkingsgroep in de daaropvolgende periode wordt voortgezet. Aan het einde van het schooljaar vindt de eindevaluatie plaats en worden er gesprekken gepland tussen ouders, kind en Ingenium leerkracht(en). Na de evaluatiemomenten bestaat de mogelijkheid dat leerlingen uitstromen en dat nieuwe leerlingen instromen.

 

Contact met ouders

De verbinding met ouders wordt gelegd door de eigen school van het kind. Zodra een kind is aangemeld voor deelname aan een verrijkingsgroep, worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Hier stellen ze samen drie persoonlijke leerdoelen voor het kind op en plannen ze een tussen- en/of eindevaluatiegesprek met de ouders.

Verder is er aan het begin van het schooljaar en in het voorjaar een algemene informatieavond voor alle ouders van nieuwe leerlingen. Jaarlijks wordt er ook een ouderavond georganiseerd. Daarnaast krijgen de ouders de mogelijkheid om tijdens het daarvoor ingeplande inloopmoment bij de lessen te komen kijken.

Groepen

 

Locatie Joure

Ingenium heeft verrijkingsgroepen op de E.A. Borgerschool aan de Julianalaan 3 in Joure.

Deelnemende scholen: E.A. Borgerschool, it Haskerfjild, Dr. Wumkesskoalle, Bloei en Tarissing.

 

Locaties Heerenveen

Ingenium heeft in Heerenveen op twee locaties verrijkingsgroepen.

1) Op Het Kompas aan Jol 38 in Heerenveen.

Deelnemende scholen: Roerganger, Kompas, Hoeksteen, Trieme en Spring!

2) Op de Burcht aan Het Schoterplein 28 te Heerenveen

Deelnemende scholen voor de bovenbouw: Burcht

Deelnemende scholen voor de middenbouw: Roerganger, Kompas, Hoeksteen, Spring! en Burcht

Deelnemende scholen voor de onderbouw: Alle scholen binnen CBO Meilân

 

Locatie Lemmer

Ingenium heeft verrijkingsgroepen op de Arke aan de Tramdijk 10 in Lemmer.

Deelnemende scholen: IKC De Arke, de Eben Haëzer, de Spoarsiker en de Paedwizer.