Samenspel

Voor ouders

Ouders/verzorgers van de leerlingen van onze scholen zijn belangrijke partners van de leerkrachten. Het is essentieel dat ouders/verzorgers en de school elkaar goed op de hoogte houden over de ontwikkelingen van het kind. Samen staan ze voor het belang van uw kind.

Een school is een gemeenschap met verschillende ouders en leerkrachten. Samenspel met respect voor ieders taak en verantwoordelijkheid is van grote waarde om vorm te kunnen geven aan de relatie tussen ouders en school.

Ouderbetrokkenheid

De school kan niet zonder betrokken ouders die meedenken en meedoen. Dat kan op verschillende manieren. Ouders hebben zitting in één van de geledingen: de medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de activiteitencommissie.

Aan het samenspel tussen ouders en school wordt op verschillende manieren vormgegeven. In de schoolgids van de school wordt daar uitgebreid op in gegaan.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd terecht bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.

Lees meer over onze ondersteuningsstructuur bij ‘Ondersteuning‘.

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor uw kind(eren) kunt u gebruik maken van dit formulier. Dit formulier kunt u ook terug vinden op de website van uw school.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er af en toe fouten gemaakt. In sommige gevallen leidt dit tot een klacht. Wanneer u als ouder/verzorger een klacht heeft, ligt het voor de hand de zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. Wanneer dat geen bevredigend resultaat oplevert of wanneer dat niet mogelijk blijkt kunt u de klacht bespreken met de schooldirecteur en/of met de contactpersoon van de school.

In onze Klachtenregeling kunt u inzien waar leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden terecht kunnen en welke stappen er bij een klacht gevolgd worden. Bij de benoemde vertrouwenspersoon voor personeelsleden kunnen ouders/verzorgers niet terecht. Uw school stelt een eigen vertrouwenspersoon aan.