Verwerking van persoonsgegevens

Privacy & cookies

CBO Meilân hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de privacywet. Dit is in uw belang, maar ook in ons belang. Daarom verzekeren we u dat wij veilig omgaan met uw gegevens. We zullen deze dan ook altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze website allemaal doen met informatie die we over u binnen krijgen wanneer u onze site bezoekt en hoe we omgaan met leerlinggegevens.

Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke: CBO Meilân
Naam Bestuurder: Dhr. Teunis Wagenaar
Contactgegevens: info@cbo-meilan.nl / 0513-419710
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: Dhr. Lars Zegers, FG@privacyopschool.nl

1 Uw gegevens

Hoe komen wij aan uw gegevens?

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving of facturatie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de diensten die u heeft afgenomen. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u.

Wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze diensten en contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulieren, inschrijving van een nieuwe leerling, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Met ons contactformulier kunt u ons vragen stellen waarop wij u zo spoedig mogelijk beantwoorden. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van toestemming wanneer u ons een bericht stuurt. Deze persoonlijke gegevens bewaren wij totdat we u naar uw tevredenheid hebben kunnen beantwoorden.

Verstrekking van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze website zijn social media buttons opgenomen die leiden naar onze social media-kanalen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u gerust altijd contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens onder aan deze pagina.
U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we in gebruik hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • het laten corrigeren van fouten.
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • intrekken van uw toestemming.
  • bezwaar maken tegen een specifiek gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van een verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

2 Privacy en leerlinggegevens

CBO Meilân verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. CBO Meilân vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. CBO Meilân is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. CBO Meilân verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de CBO Meilân die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van CBO Meilân. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

CBO Meilân zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

3 Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u onze website opnieuw bezoekt. We gebruiken dus technische cookies om de website te laten functioneren en analytische cookies om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding waarbij u aan kunt geven hiermee akkoord te gaan of de cookieverwerking te weigeren.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, al raden we dat niet aan omdat u dan sommige functionaliteiten van onze website niet meer kunt gebruiken. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

4 Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de toekomst zou het kunnen dat het privacy- en cookiebeleid wordt aangepast. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er bij ons wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit natuurlijk met u op een duidelijke manier communiceren.

5 Vragen of meer informatie?

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de schooldirecteur of contact opnemen via info@cbo-meilan.nl.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze verklaring). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).