Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in een reglement voor MR, een reglement voor GMR en een medezeggenschapsstatuut. Deze kunnen hier worden gedownload:

MR
Op iedere school is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door de ouders gekozen. Sommige ouders worden na kandidaatstelling gekozen om zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als overkoepelende geleding voor onze 15 scholen.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Ouders en personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen na een oproep. De verkiezing van de GMR leden is een getrapte verkiezing. De ouderleden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kiezen het ouderlid van de GMR, de personeelsleden van de MR kiezen het personeelslid.

Er is een verdeling gemaakt in clusters van de scholen. Uit ieder cluster komt één ouder en één personeelslid, gekozen door de leden van de MR uit dat cluster. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de clusters.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Rooster van Aftreden

De GMR heeft een communicatieplan vastgesteld: Communicatieplan GMR
De GMR verspreidt 2 tot 3 maal per jaar een nieuwsbrief.

In juni 2017 is voor de GMR en MR leden van CBO Meilan een presentatie gehouden over Passend Onderwijs in onze organisatie.
Passend Onderwijs – CBO Meilan GMR – MR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de GMR-leden. De namen en mailadressen vindt u op deze website.

De GMR bestaat  uit de volgende personen :

Cluster 1:   De Burcht, Eben Haëzer en De Spoarsiker
ouder: Sietske Nauta  sietskenauta@hotmail.com
personeel: Sylvia Tip – van der Molen  (De Spoarsiker) s.tip@cbo-meilan.nl

Cluster 2: De Arke, De Trieme en Spring!
ouder:  Peter van den Meerschaut petervdmeerschaut@gmail.com
personeel: Annelies Sijtsma a.sijtsma@cbo-meilan.nl

Cluster 3: It Haskerfjild, Bloei, De Hoeksteen 
ouder: Karien Dijk (De Hoeksteen) k.dijk.gmr@cbo-meilan.nl
personeel: Dineke van der Zee (Bloei) dineke.vanderzee@cbo-meilan.nl

Cluster 4:  Het Kompas, De Paedwizer en  Dr. E.A.  Borgerschool
ouder: Marije de Bruin marijedebruin@gmail.com
personeel:  Elly Vegt (Het Kompas) e.vegt@cbo-meilan.nl

Cluster 5:  De Roerganger en De Tarissing en de Dr. G.A. Wumkesskoalle
ouder:  Christi Jager – Britstra  c.jagerbritstra@gmail.com
personeel: Joke Voet j.voet@cbo-meilan.nl

2018
2018-01-10 notulen
2018-02-19 notulen
2018-03-22 notulen
2018-05-06 notulen
2018-12-10 notulen
2019
2019-01-16 verslag GMR
2019-02-07 verslag GMR

Vergaderrooster 2018-2019

 

Pagina delen: