Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in een reglement voor MR, een reglement voor GMR en een medezeggenschapsstatuut. Deze kunnen hier worden gedownload:

MR
Op iedere school is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door de ouders gekozen.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Ouders en personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen na een oproep. De verkiezing van de GMR leden is een getrapte verkiezing. De ouderleden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kiezen het ouderlid van de GMR, de personeelsleden van de MR kiezen het personeelslid.

Er is een verdeling gemaakt in clusters van de scholen. Uit ieder cluster komt één ouder en één personeelslid, gekozen door de leden van de MR uit dat cluster. Hieronder vindt u een overzicht van de clusters.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de secretaris van de GMR, Marije de Bruin, secretaris.gmr@cbo-meilan.nl
of de voorzitter van de GMR, Sietske Nauta, voorzitter.gmr@cbo-meilan.nl 

De GMR bestaat  uit de volgende personen :

Cluster 1:   De Burcht, Eben Haëzer en De Spoarsiker
ouder: Sietske Nauta, voorzitter.gmr@cbo-meilan.nl
personeel: vacature

Cluster 2: De Arke, De Trieme en Spring!
ouder:  Peter van den Meerschaut petervdmeerschaut@gmail.com
personeel: Annelies Sijtsma a.sijtsma@cbo-meilan.nl

Cluster 3: It Haskerfjild, Bloei, De Hoeksteen 
ouder: Elske Siemonsma, siemonsma.elske@hotmail.com
personeel: vacature

Cluster 4:  Het Kompas, De Paedwizer en  Dr. E.A.  Borgerschool
ouder: Marije de Bruin, secretaris.gmr@cbo-meilan.nl
personeel: Sjoerdje Zijlstra, s.zijlstra@cbo-meilan.nl

Cluster 5:  De Roerganger en De Tarissing en de Dr. G.A. Wumkesskoalle
ouder:  Christi Jager – Britstra  c.jagerbritstra@gmail.com
personeel: Joke Voet j.voet@cbo-meilan.nl

De GMR heeft een Communicatieplan en verspreidt 2 tot 3 maal per jaar een nieuwsbrief.

Pagina delen: