Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in een reglement voor MR, een reglement voor GMR en een medezeggenschapsstatuut. Deze kunnen hier worden gedownload:

MR
Op iedere school is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door de ouders gekozen. Sommige ouders worden na kandidaatstelling gekozen om zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als overkoepelende geleding voor onze 15 scholen.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Ouders en personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen na een oproep. De verkiezing van de GMR leden is een getrapte verkiezing. De ouderleden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kiezen het ouderlid van de GMR, de personeelsleden van de MR kiezen het personeelslid.

Er is een verdeling gemaakt in clusters van de scholen. Uit ieder cluster komt één ouder en één personeelslid, gekozen door de leden van de MR uit dat cluster. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de clusters.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Rooster van aftreden

De GMR heeft een communicatieplan vastgesteld: Communicatieplan GMR 2013
De GMR verspreidt 2 tot 3 maal per jaar een nieuwsbrief.

In juni is voor de GMR en MR leden van CBO Meilan een presentatie gehouden over Passend Onderwijs in onze organisatie.
Passend Onderwijs – CBO Meilan GMR – MR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de GMR-leden. De namen en mailadressen vindt u op deze website.

Vacatures in de GMR 

Voor het nieuwe schooljaar zoekt de GMR weer nieuwe mensen!!  Informatie vind je in Gezocht GMR leden 2018

Zin om de GMR te versterken?   Klik op onderstaande link!
Gezocht Ouders met een mening                                Gezocht Personeel met een mening

Meer informatie over het tijdspad en de verkiezingen is te lezen in  Tijdspad verkiezingen GMR

 

De GMR bestaat  uit de volgende personen :

Cluster 1:   De Burcht, Eben Haëzer en De Spoarsiker
ouder: Sietske Nauta  sietskenauta@hotmail.com
personeel: Sylvia van der Molen (De Spoarsiker) s.vandermolen@cbo-meilan.nl

Cluster 2: De Arke, De Trieme en Spring!
ouder: Christiaan Visser (De Arke) christiaanvisser83@gmail.com
personeel: Annelies Sijtsma a.sijtsma@cbo-meilan.nl

Cluster 3: It Haskerfjild, Bloei, De Hoeksteen 
ouder: Karien Dijk (De Hoeksteen) k.dijk.gmr@cbo-meilan.nl
personeel: Minke Prinsen (It Haskerfjild) m.prinsen@cbo-meilan.nl

Cluster 4:  Het Kompas, De Paedwizer en  Dr. E.A.  Borgerschool
ouder: Marije de Bruin marijedebruin@gmail.com
personeel:  Elly Vegt (Het Kompas) e.vegt@cbo-meilan.nl

Cluster 5:  De Roerganger en De Tarissing en de Dr. G.A. Wumkesskoalle
ouder:  Christi Jager – Britstra  c.jagerbritstra@gmail.com
personeel: Joke Voet e.voet@cbo-meilan.nl

 

2017
2017-01-23 notulen
2017-03-02 notulen
2017-03-27 notulen
2017-04-20 notulen
2017-05-29 notulen
2017-07-04 notulen
2017-09-20 notulen
2017-10-16 notulen
2017-11-16 notulen

2018
2018-01-10 notulen
2018-02-19 notulen
2018-03-22 notulen
2018-05-06 notulen

Vergaderrooster 2018-2019

 

 

 

Pagina delen: