Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en medewerkers die de 15 aangesloten scholen van CBO Meilân vertegenwoordigen. Er worden zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen heeft de GMR instemmings- en adviesrecht. De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens per zes weken, overleg. Eén keer per jaar vindt overleg met de Raad van Toezicht (RvT) plaats.
Wanneer u wilt meepraten of input wilt geven, dan nodigen wij u van harte uit in contact te treden met een GMR lid!

Het jaarverslag van 2020 vindt u hier.

GMR-leden 

De GMR is verdeeld in clusters met meerdere scholen. In ieder cluster zit één ouder en één medewerker.

Hieronder vindt u een overzicht van de cluster met de daarbij behorende GMR-leden.

Cluster 1:   De Burcht, Eben Haëzer en De Spoarsiker
ouder: Peter van Meerschaut, voorzitter.gmr@cbo-meilan.nl
medewerker: Joke Voet, j.voet@cbo-meilan.nl

Cluster 2: De Arke, De Trieme en Spring!
ouder:  Karlijn Lamers, karlijnlamers@hotmail.com
medewerker: Irene Steunebrink, i.steunebrink@cbo-meilan.nl

Cluster 3: It Haskerfjild, Bloei, De Hoeksteen 
ouder: Elske Siemonsma, siemonsma_elske@hotmail.com
medewerker: Minke Prinsen, m.prinsen@cbo-meilan.nl 

Cluster 4:  Het Kompas, De Paedwizer en  Dr. E.A.  Borgerschool
ouder : Mathijs IJkema, m.ijkema@mbolifesciences.nl
medewerker: vacature

Cluster 5:  De Roerganger en De Tarissing en de Dr. G.A. Wumkesskoalle
ouder : Marije de Bruin, secretaris.gmr@cbo-meilan.nl
medewerker: vacature

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de secretaris van de GMR, Marije de Bruin, secretaris.gmr@cbo-meilan.nl
of de voorzitter van de GMR,  Peter van Meerschaut, voorzitter.gmr@cbo-meilan.nl 

Pagina delen: