Visie

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven.
We bedienen de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Het welbevinden van de kinderen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte en we laten de intellectuele capaciteiten van deze kinderen tot uiting komen. Het werken met een verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (tranfser van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau.(R.J. Sternberg).

Het werken aan en oefenen met deze vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar zeker ook tijdens reguliere schooltijden heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in de maatschappij.

 

Organisatie
De verrijkingsgroep Ingenium biedt op drie plaatsen onderwijs: in Joure, Heerenveen en Lemmer. ’s Ochtends is er een aanbod voor kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7, 8 en ’s middags voor de kinderen uit de middenbouwgroepen 3, 4, 5. Iedere week gaan de kinderen een dagdeel naar de verrijkingsgroep. Ze krijgen daar les van speciaal opgeleide leerkrachten. De rest van de week krijgen zij onderwijs op maat binnen de eigen school.

Per school verschillend:
Locatie Joure
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op de E.A. Borgerschool, Julianalaan 3 in Joure.
Deelnemende scholen:
E.A. Borgerschool, It Haskerfjild, Dr. G.A. Wumkesskoalle, De Trieme en Bloei.

Locatie Heerenveen
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op het Kompas, Jol 38, Heerenveen.
Deelnemende scholen:
De Roerganger, Het Kompas, De Hoeksteen, Spring!.

Locatie Lemmer
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op De Arke, Tramdijk 10, Lemmer.
Deelnemende scholen:
De Arke, De Eben Haëzer, De Spoarsiker, De Paedwizer.

Aanmeldingsprocedure
Kinderen kunnentwee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan de verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Tevens is er een protocol opgesteld waarin staat beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt een intakegesprek met een toelatingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke kinderen worden toegelaten.

Evaluatie
Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats. Beide momenten van evaluatie zijn er gesprekken met ouder, kind en Ingenium leerkracht(en). Beide evaluatiemomenten zijn ook bedoeld voor in- en uitstroom van kinderen.

Start Ingenium
Vanaf week 37 start Ingenium. Op maandagavond 10 september vindt er een ouderavond plaats in Joure voor alle kinderen die aangemeld zijn voor het eerste blok. Tevens starten deze week de intakegesprekken. Deze gesprekken zullen ook in week 38 plaatsvinden.
In week 40 start het eerste blok Ingenium. Op dinsdag 02/10 in Lemmer, woensdag 03/10 in Heerenveen en donderdag 04/10 in Joure.

Groepen
Om de wachtlijsten zoveel mogelijk weg te werken, is besloten de groepsgrootte bij te stellen naar maximaal 20 kinderen. Om deze grootte op te kunnen vangen en daarbij elk kind goed te kunnen begeleiden bij het werken aan zijn persoonlijke leerdoelen, worden de lessen het komende schooljaar verzorgd door twee gespecialiseerde leerkrachten.
Op dinsdag (locatie Lemmer) zijn dit: Pieta Hiemstra en Agnes Gielink
Op woensdag (locatie Heerenveen) zijn dit: Klasina Osinga en Agnes Gielink
Op donderdagochtend (locatie Joure) zijn dit: Pieta Hiemstra en Agnes Gielink
Op donderdagmiddag (locatie Joure) zijn dit: Klasina Osinga en Agnes Gielink

Ingenium wordt gecoördineerd vanuit de directeuren door Elisah van Zanden.
U kunt ons bereiken via ingenium@cbo-meilan.nl

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: