Wie zijn wij

College van Bestuur
CBO Meilân is een stichting die bestuurd wordt door een College van Bestuur bestaande uit twee leden: de heren Eric Rietkerk en Sjoerd Seffinga. CBO Meilân voldoet aan de wet ‘Goed Onderwijs, goed bestuur’ Code Goed Bestuur PO. Dat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen stemmen zaken met elkaar af in het directieberaad.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.
(Bestuurlijk Toetsingskader) (Intern toezichtskader)

Douwe Wijbrands (voorzitter)
Marcel de Jong
Anna Lise Bangma
Geiske Tol
Frank van Hout
Rik Koornstra

In de Raad van Toezicht wordt gewerkt commissies.  Meer informatie hierover is te lezen in de : Reglementen commissies RvT, sept 2015

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, met het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur en directeuren. Elke school heeft een eigen directeur. Deze is belast met onderwijs en onderwijskwaliteit, interne organisatie en de directe zorg- en beheerstaken op schoolniveau.

Doel van de stichting CBO Meilân

  1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs. Het gebied omvat de huidige grenzen van de gemeente De Friese Meren en de plaats Heerenveen.
  2. De stichting heeft de Bijbel als inspiratiebron; het verhaal van God en mensen, de verhalen van Jezus die ons voorleefde. Vanuit die bron wil de stichting kinderen op onze scholen onderwijzen, vertellen en begeleiden en relaties leggen, want geloven heeft alles te maken met het leven van alle dag. In de omgang met elkaar proberen we iets te laten zien en door te geven wat de stichting denkt dat Gods bedoeling is met mensen. Iedere school is verantwoordelijk om dat vorm en inhoud te geven en zichtbaar te maken in de praktijk. Dit is door iedere school beschreven in het eigen schoolconcept in samenhang met de pedagogische en didactische uitgangspunten.
Onze 15 basisscholen
Contact
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure

0513 419 710
info@cbo-meilan.nl

bezoekadres:
E.A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure