Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in een reglement voor MR, een reglement voor GMR en een medezeggenschapsstatuut. Deze kunnen hier worden gedownload:

MR

Op iedere school is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door de ouders gekozen.

Sommige ouders worden na kandidaatstelling gekozen om zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als overkoepelende geleding voor onze 15 scholen.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Ouders en personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen na een oproep. De verkiezing van de GMR leden is een getrapte verkiezing. De ouderleden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kiezen het ouderlid van de GMR, de personeelsleden van de MR kiezen het personeelslid.

Er is een verdeling gemaakt in clusters van de scholen. Uit ieder cluster komt één ouder en één personeelslid, gekozen door de leden van de MR uit dat cluster. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de clusters. Op 13 april 2016 heeft een gezamenlijke bijeenkomst MR’en met de GMR plaatsgevonden met als onderwerp Identiteit : Verslag GMR-MR avond april 2016

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: rooster van aftreden 1 juli 2016

De GMR heeft een communicatieplan vastgesteld: Communicatieplan GMR 2013
De GMR verspreidt 2 tot 3 maal per jaar een nieuwsbrief.

 

Verkiezingen GMR
Gezocht: ouders en personeel voor de GMR

Wij zoeken een positieve bemoeials die meedenken, meepraten en adviseren over beleid dat alle scholen van CBO Meilân aangaat.
Praat je graag mee over:
• het beleid op school over veiligheid,
• nieuwe initiatieven in het onderwijs,
• ontwikkeling van leerkrachten?
Heb je een mening over wat is goed voor het Christelijke geïnspireerd onderwijs in Heerenveen en de Fryske Marren? Heb je ideeën hoe we goed omgaan met krimp en groei van scholen?
Bovenstaande niet voor jezelf van toepassing maar ken je wel ouders voor wie dit wat is? Binnenkort zijn er verkiezingen voor de GMR. De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van CBO Meilan. En we zoeken kandidaten.

Wij zoeken ouders van scholen van de scholen:
De Burcht, Eben Haëzer, De Spoarsiker, Het Kompas, De Paedwizer, Dr. E.A. Borgerschool, De Roerganger, De Tarissing en Dr. G.A. Wumkesskoalle.

Wij zoeken personeelsleden van de scholen:
De Arke, De Trieme, Spring!, De Roerganger, De Tarissing en Dr. G.A. Wumkesskoalle.

In de GMR zitten 5 ouders en 5 personeelsleden. De 15 scholen zijn geclusterd in 5 clusters en de MR-en van elk clusters kiezen een ouder en een personeelslid in de GMR.

Cluster indeling GMR

In de cluster 1 en 2 zijn er vacatures in te vullen, die al langer open staan, voor cluster 1 in de oudergeleding en voor cluster 2 in de personeelsgeleding.
Cluster 4: Voor Eddy Libbenga (ouder) eindigt het lidmaatschap van de GMR aangezien hij geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij gekozen is.
Cluster 5: Margriet ter Horst (ouder) stelt zich niet beschikbaar voor een 2e periode en is niet herkiesbaar. Voor de personeelsgeleding is een nog opstaande vacature in te vullen.
De GMR komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar. Interesse? Vragen?
Kijk op de website voor meer informatie of neem contact op met de voorzitter van de GMR Karien Dijk via gmr@cbo-meilan.nl
Heb je kinderen op een van de scholen waar een vacature is als ouder, kun je voor dat cluster kandidaat stellen.
Ben je personeelslid op een van de scholen waar een vacature voor personeel is, ben je kandidaat voor dat cluster. Je kan je kandidaat stellen door voor 3 juli a.s. je motivatie te sturen naar GMR@cbo-meilan.nl ovv kandidaatstelling GMR. Als er meerdere kandidaten zijn binnen hetzelfde cluster zijn er tussen 5 tot 12 juli 2017 verkiezingen. Kandidaten ontvangen hier 5 juli a.s. bericht over. De MR-den van het betreffende cluster hebben tot 12 juli a.s. de kans hun stem uit te brengen.

Tijdpad verkiezingen 2017

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met een van de GMR-leden. De namen en mailadressen vindt u op deze website.
Een lijst met verkiesbare personen is op te vragen via GMR@cbo-meilan.nl .

De GMR bestaat sinds augustus 2016 uit de volgende personen :

Cluster 1:   De Burcht en Het Kompas (ca. 530 leerlingen)
ouder: dhr. Eddy Libbenga (Het Kompas) e-mail: elibbenga@gmail.com
personeel: mw. Elly Vegt (Het Kompas) e-mail: e.vegt@cbo-meilan.nl
Cluster 2: It Haskerfjild en De Arke (ca. 670 leerlingen)
personeel: mw. Minke Prinsen (It Haskerfjild) e-mail: m.prinsen@cbo-meilan.nl
ouder: Christiaan Visser (De Arke) e-mail: christiaanvisser83@gmail.com
Cluster 3: It Twaspan, Eben Haezer, De Spoarsiker, De Akker en De Tarissing (ca. 360 leerlingen)
personeel: mw. Sylvia van der Molen (De Spoarsiker) e-mail: s.vandermolen@cbo-meilan.nl
ouder: vacature
Cluster 4: De Paedwizer, Dr. E.A.  Borgerschool, Dr. G.A. Wumkesskoalle (ca. 550 leerlingen)
ouder: mw. Margriet ter Horst (Dr. G.A. Wumkesskoalle) email: margriet.martin@hetnet.nl
personeel:  vacature
Cluster 5: De Trieme, De Roerganger en De Hoeksteen (ca. 420 leerlingen)
ouder:  mw. Karien Dijk (De Hoeksteen) e-mail: kldijk@hotmail.com
personeel: vacature

2015
Nieuwsbrief GMR december 2015
Jaarverslag GMR 2015
2016
Vergaderrooster 2016

2016-06-30-agenda
2016-09-26-notulen
2016-10-27-agenda
2016-10-27-notulen
2016-11-24-agenda
2016-12-20-agenda
2016-12-20 notulen 
2017-01-23  notulen
2017-03-02 notulen
2017-03-29 notulen 

 

Nieuwsbrief nr. 9 mei 2016

Onze 15 basisscholen